Nmcli

From DWIKI

Examples

Links


Set nameservers

nmcli con mod ens01 ipv4.dns "127.0.0.1 192.168.12.6 62.212.131.101"